רכוש וחבויות

 

 

 

 

 

ביטוח רכב

 

פוליסת ביטוח רכב הינה אחת מן הפוליסות התקניות במדינת ישראל המעוגנות בחוק חוזה ביטוח, משמעות הדבר הינה היא הכיסויים הבסיסיים אשר חברת הביטוח מחויבת לכלולבפוליסת רכב ואסור לגרוע מהם אך מותר להרחיבם.

 

ביטוח רכב מתחלק לשני סוגי ביטוחים – ביטוח רכוש {מקיף וצד שלישי} ונזקי גוף {ביטוח חובה}.

 

פוליסת ביטוח מקיף – פוליסה זו תכסה נזק אשר יגרם לרכבנו {שריפה, תאונה, גניבה} או נזק שאנו עלולים לגרום לאחר {צד שלישי} עקב מקרה תאונתי, כמו כן בביטוח רכב יכללו בדרך כלל מנוי שרותי גרירה, מנוי לתיקון שמשות, רדיו ורכב חליפי למקרה גניבה או תאונה.

פוליסת צד שלישי – בניגוד לביטוח מקיף בפוליסת צד שלישי לא נרכוש כיסוי לרכבנו אלא רק לנזק אותו אנו עלולים לגרום עקב תאונה לרכב או רכוש של אחר - דהינו צד שלישי.כמו בביטוח מקיף ניתן להוסיף שרותי דרך וגרירה, שמשות ורדיו.

פוליסת ביטוח חובה – כל כלי רכב במדינת ישראל חייב בביטוח חובה וזאת ע"פ חוק הפלת"ד {חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים}, ביטוח זה יפצה כל נפגע בגופו בגין מקרהאשר קרה תוך כדי שימוש בכלי הרכב.

 

 

 

 

 

 

ביטוח דירה

פוליסת דירה מיועדת למתן כיסוי עבור סיכונים הקשורים במבנה הדירה ו/או תכולתה בעת המצאה בתוך המבנה או במקרים מסוימים אף מחוצה לו. כמו פוליסה לביטוח מקיף לרכבפוליסה לביטוח דירה הינה גם פוליסה תקנית אשר מסגרתה והכיסויים שבה נקבעו בחוק חוזה ביטוח ואסור לחברות הביטוח לגרוע מן הכיסוי הנקוב בחוק אך מותר להרחיבו, הכיסויים בפוליסתדירה מתחלקים לשניים:

 

ביטוח המבנה – ביטוח זה יקנה למבוטח פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו ממקרה אש {שריפה}, נזקי מים, פריצה, נזקי טבע, רעידת אדמה. סכום הביטוח יקבע בחישוב עלות בניה X מ"ר ולא לפי שווי השוק של הדירה שכן בעת מקרה ביטוח עלינו להשיב מצב המבנה לקדמותו ולא "לקנותו" מחדש.

 

ביטוח התכולה – ניתן לבטח את כל תכולת הדירה כנגד רשימת סיכונים נרחבים כמו בפרק המבנה, אש, פריצה, נזקי מים, נזקי טבע, רעידת אדמה, לרבות כיסוי דברי ערך אף מחוץ לכותלי הדירה כגון תכשיטים, מצלמות וכדומה – כיסוי זה נקרא ביטוח כל הסיכונים אשר יפצה בגין אובדן או נזק לפריטים אלו אף מחוץ לשטח הדירה.

 

 

 

 

 

ביטוח עסק

 

ביטוחי עסקים נועדו לכסות הסיכונים לתכולת בית העסק, המבנים, כ ספי בית העסק, נזק לצד שלישי ועוד. החשוב ביותר בעריכת ביטוח העסק הינו התאמת הכיסויים הרלוונטיים לסוג העסק עצמו, אופן פעילותו וצרכיו.בביטוחי העסקים לרוב ההשתתפויות העצמיות הינן גבוהות יחסית ועל כן יש לקחת זאת בחשבון ולוודא כי הרכוש המבוטח והנזק אשר עלול להיגרם לו עולים על השתתפות המבוטח במקרה הנזק.

סוגי העסקים מסווגים בחברות הביטוח על פי רמת הסיכון בפעילותם וסוג רכושם, עלות הביטוח נקבעת בין השאר גם על פי נתונים אלו.

 

 

 

 

 

ביטוח חבויות

לכאורה, אין לנו צורך בביטוחי חבות שונים, וניתן היה להסתפק בביטוח אחד אשר יכסה את חבותו של המבוטח כלפי אחרים. בפועל, אמנם קיים ביטוח אחריות "כללי", אך ביטוח זהכפוף לחריגים רבים, אשר בגין חלק מהם מקובל לערוך פוליסות ביטוח ייעודיות. כך, לדוגמא, בביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" (הביטוח נקרא כך היות וחברת הביטוח, היא צד א', מתחייבת לשפות את המבוטח, הוא צד ב' בגין סכומים שיהיה חייב לשלם לניזוק, הוא צד ג') נכללים חריגים ל :

 

 

 

שימוש בכלי רכב.

חבות כלפי עובד בגין נזק גופני שנגרם לו.

חבות עקב מוצר פגום.

חבות מקצועית.

בנוסף, הכיסוי תחת פוליסה לביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" מחייב כי ארע נזק ממשי לגוף או לרכוש. יש והנזק כלל אינו כרוך בנזק ממשי לגוף או לרכוש, דוגמת טעות מקצועית של רואה חשבון את ביטוחי האחריות אנו מחלקים לשתי קבוצות - בקבוצה האחת מכוסים מקרים שקרו בתקופת הביטוח, ובקבוצה השניה מכוסים מקרים בהם עילת התביעה נודעה למבוטח בתקופת הביטוח.כך, לדוגמא, אפשר ובמקום כלשהו בעולם נפגע אדם ממוצר שיוצר על ידי חברה ישראלית. יש והחברה הישראלית תלמד על אותו אירוע רק בעוד מספר שנים. הפוליסה הרלוונטית לגבי אותה פגיעה תהיה הפוליסה שתהיה בתוקף במועד הידיעה.

 

הפוליסות העיקריות בביטוח אחריות (בנוסף לביטוח "אחריות כלפי צד שלישי") הן:ביטוח חבות מעבידים - העוסק בחבותו החוקית של מעביד כלפי עובד שלו בגין נזק גופני שנגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו.

ביטוח חבות מוצר - העוסק בחבותו החוקית של המבוטח כלפי צדדים שלישיים בגין נזק לגוף או לרכוש שקרה להם עקב מוצר שיוצר, טופל, תוקן, סופק וכד' על ידי המבוטח. ביטוח זה נערך כרגיל לפי מועד הידיעה על קיום עילת התביעה.

ביטוח אחריות מקצועית - העוסק בחבותו החוקית של המבוטח כלפי צדדים שלישיים עקב מעשה או מחדל מקצועי שלו. הכיסוי לפי ביטוח זה חל כרגיל גם על נזק "כספי" שלא בהמשך לנזק ממשי לגוף או לרכוש. ביטוח זה נערך עפ"ר לפי מועד הידיעה על קיום עילת התביעה.

ביטוח אחריות נושאי משרה - העוסק באחריותו המקצועית של נושא משרה (עפ"ר בחברה) כלפי צדדים שלישיים. ביטוח זה נערך לפי מועד הידיעה על קיום עילת התביעה.

ביטוח צד שלישי עקב שימוש בכלי רכב.

חן עוזרי

073-7360000

052-8254528